Privacybeleid

Stichting Theatermijn streeft ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website te beschermen. Wij verzoeken je dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij zijn de verantwoordelijken voor de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.


1.

Contactgegevens

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over
hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je als volgt contact met ons opnemen:
info@theatermijn.nl


2.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je deel
neemt aan onze cursussen of workshops. Wij verzamelen gegevens:

  • als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
  • als je een voorstelling hebt bezocht in de Theatermijn; en
  • als je je hebt ingeschreven en/of deel hebt genomen aan onze workshops of cursussen of
  • als er zakelijk contact heeft plaats gevonden.

3. 

Welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze deelnemers en de bezoekers aan onze
sites te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoons-
gegevens die wij over jou verzamelen.

Als je onze sites bezoekt word je verzocht informatie over jezelf te verstrekken, zoals jouw
naam, contactgegevens en welke cursus/workshop je wilt volgen of welke voorstelling jij
wilt bezoeken.


4.

Gebruik van jouw gegevens

Wij verwerken uitsluitend de (persoons-)gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden
voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten
verwerken om je de diensten waarom je verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met
je aan te gaan, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd
belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om je de verzochte diensten te kunnen
verlenen of een overeenkomst met je aan te gaan, gebruiken we jouw persoonsgegevens:

  • om je de verzochte diensten aan te bieden;
  • om betaling van je te verkrijgen; en
  • om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten.

5.

Direct Marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben
(en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren
over onze andere cursussen en workshops waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd kunt zijn.
Wij kunnen daarvoor per e-mail contact met je opnemen. Je kunt je op elke moment uitschrijven van
deze mails door in de verstuurde nieuwsbrief onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.


6.

Duur van het bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is.

Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel 4. ‘Gebruik van
mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor
de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn.


7.

 

Hoe wij jouw gegevens delen

De gegevens die we over jou verzamelen worden niet gedeeld met andere partijen. De gegevens
worden opgeslagen op onze beveiligde server in Nederland.


8.

Jouw rechten

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien
van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je
contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten
kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien
van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact
met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht om in kennis te worden gesteld. Je hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig
te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en over
jouw rechten. Dit is de reden waarom we je in dit beleid informatie verschaffen.

Het recht tot inzage. Je hebt het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens (indien deze door ons
worden verwerkt). Dit stelt je bijvoorbeeld in staat te controleren of wij jouw persoonsgegevens
gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als je inzage wilt in
de gegevens die wij over jou bezitten kun je contact met ons opnemen via info@theatermijn.nl.

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze
onjuist of onvolledig zijn. Je kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over jou bezitten
te rectificeren door contact met ons op te nemen via info@theatermijn.nl.

Het recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'). Dit recht houdt simpel gesteld in dat je
ons kunt verzoeken de informatie die we over jou bezitten te wissen of verwijderen. Je kunt daarvoor
contact met ons opnemen via info@theatermijn.nl.

Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om het verder gebruik van jouw
persoonsgegevens te laten 'blokkeren' of 'onderdrukken'. Als de verwerking van jouw persoons-
gegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen

gebruik meer van.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens
te verkrijgen in een gestructureerde, en gangbare vorm zodat je deze kunt hergebruiken voor
jouw eigen doeleinden bij andere dienstverleners.

Het recht een klacht in te dienen. Je hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevens-
bescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens
behandelen of verwerken (zie Klachten).

 Het recht tot intrekking van toestemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor iets dat
we doen met jouw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op jouw
toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kun je
deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen.
Het intrekken van jouw toestemming maakt ons gebruik van jouw persoonsgegevens ten tijde
van jouw toestemming echter niet onrechtmatig.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken
tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketingdoeleinden en
profilering. Je kunt bezwaar maken door jouw voorkeuren in Mailchimp te wijzigen.


9.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de sites en, waar van toepassing,
zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen per e-mail.
Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 24/05/2018